Klik hier voor de webversie.

NIEUWSBRIEF 2017/5


 >  Snellere doorlooptijd
 >  Voledige aanvragen
 >  Indicatie boven- of onderkaak
 >  Vermelden elementcode
 >  Correct declareren
 >  Kaakchirurg en implantologie
 >  Overeenkomst Implantologie

Snellere doorlooptijd met het Machtigingenportaal Vecozo
Verzekerden willen zo snel mogelijk uitsluitsel over hun machtigingsaanvraag. Dit blijkt uit een klanttevredenheidsonderzoek dat VGZ kort geleden uitvoerde. Daarom willen wij samen met u proberen om het machtigingsproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.
 
Wij hebben vastgesteld dat aanvragen via het Machtigingenportaal van Vecozo een beduidend kortere doorlooptijd hebben dan aanvragen via de post. Door het Machtigingenportaal te gebruiken, bespaart u in ieder geval 6 dagen die nodig zijn om de post naar ons te verzenden en om onze reactie weer naar u te verzenden. Mocht u nog niet met het Machtigingenportaal werken, dan is dit dus zeker het overwegen waard. Kijk voor meer informatie op www.vecozo.nl/over-vecozo.
Volledige aanvragen
Om machtigingsaanvragen direct in behandeling te kunnen nemen, is het van belang om volledige aanvragen in te dienen. De informatie die wij nodig hebben vindt u op: www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/mondzorg/machtigingen
Daarnaast willen wij u vragen om in de kostenbegroting de techniek-/materiaalkosten aan te vragen bij de bijbehorende prestatiecode. Dit in verband met het bereken van de eigen bijdrage van de verzekerde
Indicatie boven- of onderkaak
Per 01-01-2017 geldt een eigen bijdrage voor de code J50 van 17%. De eigen bijdrage op een implantaatgedragen prothese inclusief de mesostructuur betreft 10% voor de onderkaak en 8% voor de bovenkaak. Om de juiste eigen bijdrage voor de verzekerde te berekenen, is het belangrijk dat u bij het declareren bij de codes J40, J41, J42, J43, J53, J54, J55, J56, J57, J58 en J59 aangeeft of het de onderkaak of de bovenkaak betreft. U geeft dit aan via de Vektisstandaard, rubriek 414.
Vermelden elementcode
De NZa-richtlijn schrijft voor dat bij het declareren, daar waar van toepassing, de elementcode aangegeven moet worden. Indien u digitaal bij VGZ declareert, voorziet het softwareprogramma hierin. Wel merken wij op dat op de nota’s die wij via onze verzekerden ontvangen geen elementcode aangegeven wordt. Wij verzoeken u de opmaak van uw restitutienota’s te controleren op het vermelden van de elementcode. Mocht de opmaak hierin niet voorzien, dan adviseren wij u contact op te nemen met de helpdesk van uw softwareleverancier. Als de elementcodes aangegeven worden op de restitutienota voorkomt dit vertraging van de afhandeling van declaraties.
Correct declareren
U  declareert correct door het volledige honorarium en de techniekkosten van de behandeling die u wilt ontvangen te declareren. Het is hierbij niet van belang of de verzekeraar of de verzekerde het zal betalen. Hebt u een overeenkomst met ons getekend? Dan declareert u maximaal het bedrag voor de techniekkosten en het honorarium uit uw overeenkomst, tenzij u een machtiging heeft voor een hoger bedrag.
Kaakchirurg en implantologie
VGZ kondigde in haar inkoopplan 2016 aan de implantologie onder te brengen bij ketenleiders. VGZ heeft hierbij voornamelijk gekeken naar de rol van de tandarts(-implantoloog). In september 2016 werd duidelijk dat met het ingezette beleid de prothetische behandeling, na plaatsing van implantaten door de kaakchirurg, enkel volledig vergoed wordt als deze wordt uitgevoerd door gecontracteerde tandartsen/tandarts-implantologen. Dit werpt drempels op wat betreft de toegankelijkheid van de kaakchirurg. Met de KNMT is VGZ op zoek gegaan naar een oplossing die recht doet aan de wensen van beide partijen. Als de laatste punten op de “i” gezet zijn, leest u meer.
Overeenkomst implantologie
De overeenkomst Implantologie is een persoonsgebonden overeenkomst. Om een volledige vergoeding conform overeenkomst te ontvangen sluit iedere tandarts(-implantoloog) een eigen overeenkomst. Andere behandelaren kunnen alleen onder de verlengde arm van de gecontacteerde implantoloog werken en declareren.
Informeert u uw patiënten als ze behandeld worden door een niet-gecontracteerde tandarts(-implantoloog)? Op onze website wordt binnenkort aangegeven welke implantologen per praktijk gecontracteerd zijn.
Op onze website vindt u wanneer u voor een zorgovereenkomst Implantologie in aanmerking komt.